Algemene Voorwaarden

 

Algemene werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die via bemiddeling door De Vakklusser tot stand zijn gekomen. De Vakklusser bemiddelt opdrachten voor vakmannen die bij haar zijn aangesloten. De vakman is opdrachtnemer en gerechtigd eigen algemene voorwaarden te hanteren mits deze niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van De Vakklusser. In geval van strijdigheid gelden de voorwaarden van De Vakklusser.

 

Offertes en overeenkomsten

Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders is vermeld. Overeenkomsten op basis van onjuiste gegevens door klant ver­strekt, kunnen ongeldig worden verklaard.

 

Meer- en minderwerk

Meer- en minderwerk wordt tegen het vooraf overeengekomen uurtarief verrekend, wordt schriftelijk vastgelegd en door zowel klant als vakman ondertekend.

 

Verplichtingen vakman

De vakman is verplicht zich te houden aan de geldende bouw- en installatietechnische voorschriften.

 

Verplichtingen klant

De klant zorgt voor veilige omstandigheden en een goede toegankelijkheid tot de werkplek.

 

Betaling

Bij het niet tijdig nakomen van haar betalingsverplichting is de klant automatisch in gebreke en is de vakman gerechtigd wettelijke rente en eventueel bijkomende incassokosten in rekening te brengen.

 

Oplevering en reclames

Oplevering van het uitgevoerde werk geschiedt zo mogelijk direct na het gereedkomen van de opdracht in het bijzijn van de klant. Eventueel geconstateerde gebreken worden door de klant schriftelijk vastgelegd en door de vakman ondertekend en hersteld. Indien derden veranderingen aanbrengen vervallen garantie en aansprakelijkheid van de vakman en van De Vakklusser.

 

Garantie

Mocht een vakman inzake het naleven van zijn garantiebepalingen in gebreke blijven dan biedt De Vakklusser de garantie dat gebreken gratis worden hersteld of dat een schadevergoeding wordt uitgekeerd. Hierbij geldt een maximum van 500 euro (met een uitloop tot 5000 euro indien de klant het meerdere bij De Vakklusser heeft bijverzekerd). Dit onder de voorwaarde dat die gebreken binnen een jaar na oplevering schriftelijk worden aangemeld en aan de vakman toerekenbaar zijn.

 

Aansprakelijkheid

De Vakklusser is nooit aansprakelijk voor schade door toedoen van een aangesloten vakman. De aansprakelijkheid hiervoor berust te allen tijde bij de vakman zelf. De aansprakelijkheid van de vakman is gelimiteerd tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Vertragingen door weersomstandigheden, ziekte van de vakman en andere invloeden die niet aan de vakman kunnen worden toegerekend, zijn geen reden voor schadevergoeding. Alle geleverde materialen zijn voor risico van de klant zodra ze op de werklocatie zijn afgeleverd.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Geschillen tussen de vakman en klant worden in eerste instantie aan De Vakklusser voorgelegd. Indien er geen oplossing wordt gevonden die voor alle partijen acceptabel is, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de werkzaamheden te beoordelen. Diens oordeel is bindend voor alle partijen. Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.